Učiteljska.net Prijava
Prijava
Včlanite se
Včlanite se
Spletna zbornica
Spletna zbornica
Devetka.net
Devetka.net
 
Razred
Predmet
Tema
Tip naloge
Prispevki
 1. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto.
 2. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.
 3. Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.
 4. Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo.
 5. Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu.
 6. Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom!
 7. Alpski svizci: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.
 8. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.
 9. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.
 10. Anica in grozovitež - Desa Muck : Reševalec z umeščanjem v pravilni vrstni red obnavlja zgodbo.
 11. Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja.
 12. Bela štorklja: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 13. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.
 14. Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.
 15. Berta Golob: Kartanje: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
 16. Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede.
 17. Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo.
 18. Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi,
 19. Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence.
 20. Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi.
 21. Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema.
 22. Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987
 23. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.
 24. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.
 25. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.
 26. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.
 27. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.
 28. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.
 29. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.
 30. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.
 31. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.
 32. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.
 33. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.
 34. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.
 35. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.
 36. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.
 37. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.
 38. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke O
 39. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.
 40. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.
 41. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.
 42. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.
 43. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.
 44. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.
 45. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.
 46. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.
 47. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.
 48. Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.
 49. Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,...
 50. Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h.
 51. Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka.
 52. Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v.
 53. Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u.
 54. Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna.
 55. Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed.
 56. Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.
 57. Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen.
 58. Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.
 59. Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z.
 60. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.
 61. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.
 62. Deklica z vžigalicami - vprašanja: Po obravnavi pravljice učenci odgovorijo na zastavljena vprašanja.
 63. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja.
 64. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov.
 65. Dopolni povedi: Iz spremnega besedila ugotovimo lastnost osebe in jo s pomočjo danih besed napišemo na pravo mesto
 66. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko.
 67. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.
 68. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog.
 69. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog.
 70. Ervin Fritz: Sorodnice srake: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.
 71. Finska: Čudežne gosli: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.
 72. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.
 73. France Bevk - Pastirci: Naloga je namenjena preverjanju razumevanja prebranega besedila, lahko se uporabi tudi kot orodje za preverjanje knjige domačega branja.
 74. France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa.
 75. France Prešeren - dopolni kar manjka: Kratek in lahek spletni kviz o Francetu. Primerno tudi za mlajše učence.
 76. France Prešeren - križanka: Spletna križanka za utrjevanje.
 77. France Prešeren: Glosa: Prešernova Glosa. Sklop sestavljajo dejavnosti: branje/poslušanje, vsebinska analiza, pesniška sredstva ter sinteza.
 78. Frazeologemi - rekla: Naloga, namenjena spoznavanju frazemov. Na zabaven način spoznavamo stalne besedne zveze.
 79. Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov.
 80. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike
 81. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.
 82. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.
 83. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko.
 84. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par.
 85. Gradimo stolpe: Gradimo stolpe tako, da je zadnji glas besede prvi glas naslednje besede.
 86. H ali k: Uporaba predlogov
 87. H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjem
 88. Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice.
 89. Hitrost in razkošje na železniških tirih: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.
 90. Igra Vsiljivec : V vajah so tri igre: vsiljivec - zadnji zlog, vsiljivec -prvi zlog in vsiljivec - štetje zlogov. Učenec izbira ustrezno sličico in jo potrdi.
 91. Igra Vsiljivec - prvi glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven.
 92. Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici.
 93. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi.
 94. Janez Trdina: Škrat: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 95. Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice.
 96. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek.
 97. Josip Ribičič: Prvi izlet: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
 98. Jože Schmidt: Stric Pupinpoču: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
 99. Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.
 100. Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.
 101. Kaj ne sodi zraven?: Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino. Izbrane besede umesti v mrežo.
 102. Kaj oblečemo in obujemo veliki in kaj mali?: Učenci danim besedam poiščejo pomanjševalnice.
 103. Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz.
 104. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.
 105. Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.
 106. Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno.
 107. Kako opraviti izpit: Reševalec mora izbrati pravilno zaporedje, tako da sestavi pravilno zgodbo.
 108. Kako pripravimo rumove kroglice: Razumevanje besedila. Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da dajo smiselno celoto.
 109. Kako se je dedek naučil brati: Narejeno po NPZ 2012 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 110. Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 111. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek.
 112. Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev.
 113. Kdo je napisal?: Učenci preverijo svoje poznavanje avtorjev in njihovih del.
 114. Kdo uporablja ...: Poveži pare.
 115. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare.
 116. Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi.
 117. Kje manjka j?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi.
 118. Klic v sili (112): Narejeno po NPZ 2012 za 2.ocenjevalno obdobje.
 119. Kodrasti bišoni: Narejeno po NPZ 2008 ob koncu 2. obdobja.
 120. Koliko zlogov ima beseda?: Določi število zlogov in besede umesti v pravi stolpec. Pri prvi nalogi bo treba najbrž še šteti na prste, pri tretji in morda sedmi pa bo že vse letelo kar samo od sebe. In če najdeš napako, preveč ali premalo zlogov - piši mi, prosim!
 121. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave.
 122. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.
 123. Kuhajmo!: Na spletu najdemo ogromno strani, kjer lahko poiščemo ustrezen recept za pripravo hrane. Kaj vse iz objave izvemo, koliko sestavim moramo uporabiti, kje najdemo podatke, kdo objavlja recepte? Vse to in še malce zabave!
 124. Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev.
 125. La Fontaine: Miška in lev: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
 126. Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice.
 127. Latvijska: Zaklad: Narejeno po NPZ 2012 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).
 128. Literarni kviz: Kako dobro poznaš tuje in naše književnike/glasbenike/slikarje ter njihova dela?
 129. Magda Lojk: Dnevnik pajka Francija: Narejeno po NPZ 2010 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom).
 130. Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.
 131. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.
 132. Mamica Dravica: Reka Drava je pomembna za Korošce. Ta pripovedka pripoveduje o tem, kako so Korošci dobili kruh.
 133. Mamica Dravica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren ob zaključku obravnave istoimenskega berila.
 134. Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.
 135. Miha Mate: Bosopeta druščina: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.
 136. Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz.
 137. Miško Kranjec: Zgodba o hvaležnosti: Preverjanje je narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja.
 138. Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed.
 139. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.
 140. Nasprotne lastnosti:
 141. Nasvet za net: Naloga je narejena po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.
 142. Naša družina: V besedilu poišči besede, ki so zapisane z napačno začetnico in jih popravi tako, da z miško klikneš na besedo.
 143. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.
 144. Novica - Slon je pobegnil: S pomočjo besedila rešujemo kviz.
 145. Omarica: Spletni kviz je narejen po NPZ 2015 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 146. Pavlihovi dolgovi: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.
 147. Pegam in Lambergar: Gre za sklop dejavnosti pri obravnavi besedila Pegam in Lambergar v 7. razredu. Vsebuje uvodno motivacijo, ponovitev značilnosti ljudske pesmi, posnetek uglasbene pesmi, branje, dogajalno premico, dejavnosti po branju, definicijo romance ter določanje besednih figur. Zadostuje za dve učni uri.
 148. Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kviza
 149. Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči
 150. Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.
 151. Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.
 152. Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.
 153. Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.
 154. Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.
 155. Pobegle kolebnice (sestavi zgodbo): Besedilo je treba urediti po vrsti. (le prva polovica, kot v berilu)
 156. Pobegle kolebnice - uredi povedi: Uredi ključne povedi berila
 157. Pogum (Uporabljajmo slovar): Kaj pomeni beseda pogum? Kdo je George? Zakaj je dobil medaljo za pogum?
 158. Poišči besedo: Izberi besedo po pravilih, ki so napisana na vsaki strani. Ko vpišeš najdene črke, ti ostane nekaj praznih polj. Dopolni jih tako, da dobiš prevozno sredstvo.
 159. Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede.
 160. Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedam
 161. Poišči podatke: Reševalec s pomočjo razpredelnice ob strani odgovarja na vprašanja. Cilj: branje z razumevanjem.
 162. Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede.
 163. Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.
 164. Poljski zajec: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 165. Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.
 166. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ...
 167. Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti.
 168. Potovanje k Trubarju: Narejeno po NPZ 2016 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 169. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.
 170. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.
 171. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.
 172. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.
 173. Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črk
 174. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne pare
 175. Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)
 176. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.
 177. Poznamo vse glasove: Učenec poimenuj sličice. V vsaki nalogi označi tiste sličice, katerih beseda se enako začenja kot beseda za dano (prvo) sličico.
 178. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.
 179. Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.
 180. Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic.
 181. Pravljice in pravljičarji: Po kvizu Pravljični kviz še spletna naloga, kjer moraš poiskati avtorja pravljice, ki jo je napisal.
 182. Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, z
 183. Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besede
 184. Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besede
 185. Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno.
 186. Predlog k/h: Vpiši pravilni predlog
 187. Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti.
 188. Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besedi
 189. Predlogi: Naloga je primerna za utrjevanje uporabe predlogov.
 190. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo.
 191. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor.
 192. Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk.
 193. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov.
 194. Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).
 195. Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom Ž
 196. Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.
 197. Protestantizem - reformacija: 25 nalog različnega tipa za preverjanje pridobljenega znanja za obdobje protestantizma.
 198. Protideževna juha: Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.
 199. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenom
 200. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenke
 201. Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.
 202. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.
 203. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako.
 204. Prvi glas: Učenci v vajah iščejo enake prve glasove.
 205. Prvi glas : Klikni na sličico in jo poimenuj. Dobro prisluhni prvemu glasu. Tvoja naloga je, da odpreš dve sličici, ki se začneta na isti glas. Nadaljuj toliko časa, dokler ne odkriješ vseh parov.
 206. Prvi zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besede se začenjata na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.
 207. Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja.
 208. Razporedimo samostalnike: Ena od nalog, namenjena utrjevanju prepoznavanja vrste samostalnika. Naloga je popestrena s križanko.
 209. Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij.
 210. Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.
 211. Razumevanje branja: Psička_odgovori: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo razumevanje branja. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Učni list z besedilom lahko najdete na straneh učiteljske, lahko pa ga dobite tudi v knjižnici v reviji Kurirček, letnik 31, št. 9 (maj 1991), str. 19.
 212. Realisti: Naloga povezovanja oz. prepoznavanja slovenskih realistov - kateri realist je na sliki.
 213. Recept za lepilo in okrasni papir: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 214. Renesansa: Kviz za preverjanje znanja o renesansi s poudarkom na renesančni književnosti.
 215. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime.
 216. Roald Dahl: Matilda: Učenci v praznine vnesejo pravilne besede. Dobljeno besedilo je strnjena obnova, ki jo lahko prepišejo v svoje zvezke.
 217. S ali z: Uporaba predlogov
 218. S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge.
 219. S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi to nalogo: H ali k konju.
 220. Samo Pirc: Fižolčki: Učenec najprej uredi besedilo. Nato rešuje še nekaj nalog na podlagi istega besedila.
 221. Samo Pirc: Fižolčki: Učenec išče napake v besedilu in jih na ta ali oni način odpravi.
 222. Samo Pirc: Fižolčki: Učenci sestavljajo povedi in skozi naloge obnovijo zgodbico.
 223. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge.
 224. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi.
 225. Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani
 226. Sestavimo besedo: Deluje v Internet Explorerju. Igrica ima sicer navodila v angleščini vendar uporablja slovenske besede. Reševalec prebere besedo in jo potem sestavi s klikanjem na pravilno zaporedje črk, ki so med seboj povezane. Trening za gibe oči.
 227. Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov.
 228. Slavko Pregl, slovenski pisatelj, založnik in urednik: Naloga je narejena po NPZ 2010 ob koncu 2. obdobja.
 229. Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine.
 230. Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).
 231. Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).
 232. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.
 233. Sončeva pega: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.
 234. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mesto
 235. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenom
 236. Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.
 237. Spomin - prvi, zadnji glas: Učenci iščejo take pare, kjer je prvi glas prve besede enak zadnjemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.
 238. Spomin - zadnji glas: V igri spomin učenci iščejo take pare, da sta enaka zadnja glasova. Igra je bolj zahtevna.
 239. Spomin - zadnji, prvi: Učenci iščejo take pare, kjer je zadnji glas prve besede enak prvemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.
 240. Spomin -prvi glas: V igri spomin se sestavljajo pari, ki imajo enak prvi glas. Naloga je zelo zahtevna, saj se mora reševalec odsredotočiti tako na sličico kot tudi na ustrezni glas, s katerm se beseda začne.
 241. Stara hiša št. 3, Ela Peroci: Zabavna naloga, povezana z zgodbico.
 242. Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedila
 243. Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu.
 244. Špela čarovnica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren po obravnavi pesmi Bine Štampe Žmavc iz 4. berila.
 245. Štejemo glasove: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.
 246. Štejemo glasove - 2: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.
 247. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge.
 248. Število samostalnika: Skupek nalog na temo števila samostalnika. Naloge lahko učenci rešujejo samostojno.
 249. Tibetanska ljudska O miški in slonu: V povezavi z zgodbico, ABC3, 2 del, založba Izolit, Marija Grginič idr., naloga za utrjevanje branja
 250. Tomo Kočar: O lisjaku in vranu: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
 251. Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne.
 252. Tvorjenke: Sklop 7 nalog - delovnih listov za utrjevanje, ponavljanje znanja o tvorjenkah.
 253. Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.
 254. Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.
 255. Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.
 256. Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.
 257. Umetnostna in neumetnostna besedila: Projekt Slovenščina za 8. razred. Na razpolago je veliko kvalitetnega učnega gradiva, motivacije, obravnave, naloge in ustvarjanje. Projekt obsega vso snov 8. razreda, tako umetnostna, kot tudi neumetnostna besedila.
 258. Umetnostna in neumetnostna besedila: Projekt Slovenščina za 8. razred. Na razpolago je veliko kvalitetnega učnega gradiva, motivacije, obravnave, naloge in ustvarjanje. Projekt obsega vso snov 8. razreda, tako umetnostna, kot tudi neumetnostna besedila.
 259. Utrjujmo branje - poišči besedo!: Najprej preberi besede in jih zapiši. Nato izpolni mrežo. Nekaj črk je že vpisanih.
 260. Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo.
 261. Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti: Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.
 262. Varnost na spletu: Za preverjanje razumevanja branja sem uporabila NPZ 2017 v 6. razredu
 263. Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo.
 264. Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti.
 265. Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi.
 266. Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi.
 267. Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili.
 268. Vrsta sličic - prvi in zadnji glas: Sestavljajo se vrste sličic tako, da je zadnji glas prve sličice prvi glas druge sličice. Zadnji glas druge sličice je nato prvi glas tretje itd.
 269. Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način.
 270. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.
 271. Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.
 272. Vsiljivec -zadnji glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven. Pri tem upošteva zadnji glas.
 273. Z enim pogledom 1 (Branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.
 274. Z enim pogledom 2 (branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.
 275. Zadnji glas v besedi: Učenci v nalogah na spletu iščejo pare sličic. Pari imajo enak zadnji glas.
 276. Zadnji in prvi glas: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par.
 277. Zadnji zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besedi se končujeta na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.
 278. Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje.
 279. Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju.
 280. Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko.
 281. Zapišimo pravilno: Nekatere besede moramo zapisati drugače kot jih slišimo. Vaje so zastavljene z glasovnimi posnetki. Tvoja naloga je, da pravilno zapišeš besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od zapisa.
 282. Zbirka nalog Iz literarne skrinje: Nekaj nalog iz seznama nacionalnega preverjanja znanja slovenščine v letih od 2006 - 2012
 283. Zbirka neumetnostnih besedil 1: Narejeno po NPZ (2006 - 2012) ob koncu 2. in 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
 284. Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega.
Na vrh
Bottom left graphics Učiteljska.net © 2003, 2004 Nataša
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional
Bottom right graphics